تماس با ما

هم میهن، این تارنما تنها تارنمایی است که دارای پیوستگی رسمی، حقیقی و تشکیلاتی با حزب پان ایرانیست می باشد و از آنجا که فعالیت حزب پان ایرانیست صرفاً محدود به فضای مجازی اینترنت نیست، همه هم میهنان برای شرکت در نشست های هفتگی و ارتباط مستقیم با مسئولان، به دفاتر حزب پان ایرانیست فراخوانده می شوند. 

 

نوشتارها و مقالات خود را برای انتشار در تارنمای حزب پان ایرانیست، به سردبیر تارنما ایمیل کنید. بدیهی است در صورت لزوم نام نگارنده محفوظ خواهد ماند:
 
 

همچنین برای ارتباط مستقیم با مسئولان حزب، همه هم میهنان به دفاتر حزب پان ایرانیست فراخوانده می شوند:
 
 
 
دفتر اهواز (پایگاه پندار): جمعه ها هر دو هفته یک بار
 
مدیر نشست: سرور غلام حسین آصف (مسئول تشکیلات خوزستان).
 

محورهای نشست:

- حقوق تاریخی ایرانزمین و مردم نشسته در بستر آن.
- بررسی رویدادها و مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و تاریخی ایران و جهان.
- قومیت ها، فدرالسیم و سیاست های شوم تجزیه ایرانزمین.
 


نشانی:
اهواز - فرهنگ شهر - خیابان ششم رشد - خیابان پنجم صراط - شماره 2
 

--------------------------------------------------------------
 
 
می توانید حزب پان ایرانیست را در فضاهای مجازی دنبال نمایید:
 
 

کانال رسمی حزب پان ایرانیست در تلگرام:
www.Telegram.me/Paniranist_party
 
 
--------------------------------------------------------------
 
برای ارائه هرگونه دیدگاه و پیشنهاد و انتقاد، از کادر زیر استفاده نمایید. در صورت تمایل، برای آگاهی از نتیجه انتقادات و پیشنهاداتتان، لطفاً ایمیل خود را بگذارید.

 

 
فرستادن دیدگاه
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
 
دیدگاه کاربران :
درود بر شما جاوید و پاینده سرزمین اهورایمان ایران ننگ بر دشمنان و مزدوران داخلی انان ننگ بر صهیونیسم انگلیس روسیه و امریکا به امید اتحاد سرزمینهای فلات ایران به زیر یک پرجم پاینده ایران
دارا
چرا هیچ بحثی در مورد خانواده های بازمانده ایرانی قبل از اسلام نمیشود؟ بخصوص بازماندگان قبایل اشراف هفتگانه
اکبر صلاحی
baraye ozvyat dar hezb che bayad bokonim?
arash
با سلام -الان مدتهاست که هرکسی خودش رو مسئول تشکیلات حزب قبل از انقلاب اسلامی در رودسر میدونه -اگه ممکنه میخواستم بدونم مسئول تشکیلات حزب در رودسر و استان گیلان قبل از انقلاب چه کسی بوده؟با تشکر
با سلام -الان مدتهاست که هرکسی خودش رو مسئول تشکیلات حزب قبل از انقلاب اسلامی در رودسر میدونه -اگه ممکنه میخواستم بدونم مسئول تشکیلات حزب در رودسر و استان گیلان قبل از انقلاب چه کسی بوده؟با تشکر
دوست گرامی و بی نام، در سال های مختلف حزب مسوولین مختلفی در شهرستان رودسر داشته است. شما باید نام سرور مورد نظر را بیان کنید تا ما با مراجعه به آرشیو حزب اعلام کنیم که ایشان آیا مسوول حزب در تشکیلات رودسر بوده و اگر بوده در چه سالی. با سپاس
مسوول تارنما
ترجمه:دکترفاروق صفی زاده وخالدبایزیدی(دلیر) نوشته دکتر:عبدالله پشیو مانفیست کوبانی زخم شنگال شب وروزرابه هم می زند بایدروزی دردازتوان بیفتدامانبایدهیچ وقت التیام پیداکند مانندشانه های آل وبختک هستند.شبهاپیشت می آیند روی سینه هاسوارمی شوندوبرصورتت چنگ می اندازند اکنون هم پی ازشنگال جسم هامان زخمی نوپیداکرده.زخم کوبانی شمشیرزن همان شمشیرزن است.جسم همان جسم است وخون همان خون! امااکنون جداست.نمی توانم ازتفاوتهاسخن بگویم تفاوت زمان سربازی.علمی یاچیزدیگر...؟ فقط می توانم بگویم: شنگال نقطه ونشانه ای درجایی گذاشت که اخلاق سیاسی به اوج رسیدوکوبانی هم نخستین سطربرای تاریخی نوین شد ومهم ترین دستاوردنژادی...؟ ..... کمترازدوماه وصله ای پدیدآمدوقرنی نوآغازشد! همه روزه می خواهم داستانی بنویسم درباره کوبانی! سردم می شود.که چه داستان درداستان نوشته می شود...!! می خواهم برای چندثانیه به افسانه پناه برم. چندثانیه که شایسته ی مقام کوبانی باشد. اماخودکوبانی تبدیل شده به افسانه واحتیاجی به افسانه ندارد... صدهاسواران زبده شرق تبدیل شده اندبه کهنه مرکب کاغذهاودرخیال وذهن شرق شناسان درآمدورفت هستند که چه نوه مادهااسب تاریخ نوینی رازین کرده اند وبه سوی افقی هزاررنگ می گریزند... سوارانی که من ازآنان سخن می گویم : ازنژاددیگروقومی دیگرند. درپیش آنان راندیده ایم .آنان رانمی شناسیم! آخرآنان درپیش درگردوغبارپله های قرن هفتم هضم شده بودند. یاشاه عباسی آنان رامزدورخودکرده بود ودرمرزهابرای محافظت برده بودشان .یامردی بودندازسربازان چنگیزخان درگیرودارشهوت شان!!! یاتبدیل شده بودندبه یک حزب خودخوربی پروژه ی بی هویت.حزب بادآورده وبت پرست وآواره!! کسانی که من ازآنان سخن می گویم ازنژادوقومی دیگرند دختران وپسران کوبانی هستند... آنهاهستندکه چشم هاشان رراپرتوآتشکده های آباء واجدادمارادرخودمدفون کرده اند... یادمان آنان سرشارازنغمه های گاتهای اشوزردشت است اینهابه فرارهاوبی هویتی هاوشمشیربازی هاوقاچاقچی گری هاوغیره پایان دادند... اینهاازنژادی دیگروقومی دیگرند... اینهاآغازوپایان بزرگان دیوارمخروبه .معاونان دیوارمخروبه.وزیردیوارمخروبه وژنراردیوارمخروبه وهمه چیزدیوارمخروبه اند... آنهاجگرگوشه های من !باشکمی درهم ورنگی پریده وکلاشنکفی ازقرن پیشین! دربرابرتانکها وزره پوشها.دربرارطاعون سیاه وتاواننفت فروشان فرورفته اند ودرجهان جارمی زنندومی گویند: نه!..مادنبال قلعه دمدم نمی گردیم.بایک فتواپایتخت سوران راخالی نمی کنیم وبه خدمت سلطان نمی رویم. هزارسخن شیرین شاه ایران مارافریت نمی دهد ومارامقابل دارهای چارچراغ نمی برد... ماهزارمعادله ی جزایررابه یک قروش نمی خریم ماازنژادوقوم ای دیگریم... آغازرامی نگرم.یک بارودوبار...به شدت می گریم نمی دانم:گریستنم ازخوشحالی است یانشانه ی یک پیش گویی تلخ.یاهردو!! آنان باتبسم دلم رامی برندوبه من می فهمانندکه روزی کهنه پرستان وپیران شان تمام می شوند. بعدازاین چه کسی می تواندمرزاین حرامزادگان رابه نام مرزبشناسد؟؟ چه کسی می تواندبگوید: کردستان عراق.کردستان ایران.کردستان ترکیه.کردستان سوریه.کجاوکجاوکجا؟؟؟؟ مگریتیم بچه های سیاه کلاه وسرخ کلاه!! مگرآنانی که درسده ی بیست ویکم باتقلیددولت هارابه پیش می برند آنان ای که بادوربین آخردنیارامی نگرند اماباذره بین جلوی پای خودراهم نمی بینند؟؟؟ جیلان آن بازماده ای که ازتخمه ی عقاب های زاگروس بود آنی که باگلوله میعادگاه رانشانه رفت که چه فقط جسم لطیف خودرادرهم تنید؟؟؟ نه!...گذشته ای پرازشرمزاری ومرزحرامزادگان رادرنوردید. آرین .آن پلنگ دختربه جای دست یار.آتش بندبه کمرخودافکند که چه فقط برای آن جسم مقدس خودرادردوزخ افکند... نه!...اوباخودخندق برادرکشی راوشمشیربازی بابان راوتانکهای قاچاقچیان راآتش زد آری اینان ازنژادی دیگروقومی دیگراند... دکتر:عبدالله پشیو هیلسنکی 12/10/2014 .............................................................................................. اشاره:دریک بیت حاجی قادرمی فرماید: میان کلاه سرخ وکلاه سیاه پریشان ودیده می شودمثل گاو منظورازکلاه سرخ:دولت عثمانی وکلاه سیاه دولت صفویه می باشد مترجمان:دکترفاروق صفی زاده وخالدبایزیدی(دلیر)
خالدبایزیدی(دلیر)
آچیلون.آینده از آن ماست.چه خوشبختیست گفتن اینکه من ترک هستم
تورک اوغلی
درود بر شما یه سوالی برام پیش اومده و اون اینکه آیا این حزب مخالف این رژیم نيست؟اگر هست چگونه داخل ایران دفتر دارند و همایش برگزار میکنند؟
aramesh
درود بر شما یه سوالی برام پیش اومده و اون اینکه آیا این حزب مخالف این رژیم نيست؟ اگر هست چگونه داخل ایران دفتر دارند و همایش برگزار میکنند؟
aramesh
درود هرکسی میتواند درین نشست ها شرکت کند
محمدرضا
آقای محمدرضا نشست روزهای یکشنبه از ساعت 18 تا 20 بعد از ظهر به تحلیل مسائل سیاسی و رویدادهای کشور و جهان و نیز تشریح دیدگاه های حزب اختصاص دارد بنابراین حضور علاقمندان بلا مانع است.
مدیریت تارنما
با سلام با مطالعه روزنامه خاک و خون در سالهای مختلف سرور ایرج کریمپور مسول تشکیلات حزب پان ایرانیست رودسر بودند و عکسها و مقالات مختلف وبرپایی میتینگ های مختلف همه در روزنامه خاک وخون قبل از انقلاب موجود هستند ولی معلوم نیست چرا عده ای سعی میکنند این طور نشان بدهند که خود دارای این عنوان در قبل بوده اند.لطفا نظر خودرا بیان فرمایید.با تشکر
درود.از چه طریقی میشه عضو حزب شد؟راهنمایی کنید.
محسن
با صمیمانه ترین درود ها در صورت امکان اینجانب را به سرور خلیل طلایی در استان گلستان پیوند نمایید
کسروی
شما وقتی نظام پهلوی را مشروع میدانیبد ولقب شاهزاده پهلوی میدهید پس دولت فانونی مصدق را نامشروع ومشروعیت داده به پهلوی اینجا وهرجا در هر شبکه ماهواره ایی یا شما باید رسما پهلوی دوم را نامشروع نامیده یا من وگروهم بر رسوایی پان ایرانیست برخاست وبا این گروه چه در داخل وخارج خود را وارد جنگ میدانم چون در دفتر شما هم درخیابان مفتح خواستم رسما موضع خود را راجع پهلوی اعلام چنانچه پهلوی را قبول دارید پس دشمن ما هستید وفرقی بین شما و تمام گروها ی چپ ندیده وبه شما حمله درداخل وخارج کشسور تانابودی شما خواهیم کرد همانطور که ضربات سنگین برپیکره مجاهدین و کمونیست ها واسلام گرایان تندرو مثل فرقان ئ تجزیه طلبان کرد واعراب خوزستان وارد کردیم به شما وارد خواهیم کرد چه در داخل چه خارج کشور - بردیا جم - پاینده ایران
جم
سلام و درود هموطن زنده باد سرزمین مقدس پارس
منوچهر کاظمی
... که اندیشه ها و ایدئولوژی های ماقبل تاریختان واقعاً و واقعاً فقط به درد شما ... دری زبان مهاجر به اقلیم ایران در زمان رضا پالان از کشور ... تاجیکستان و افغانستان میخورد. ننگتان باد پان یعنی مخالف بشریت پان یعنی مخالف انسانیت پان یعنی خود برتر بین پان یعنی مایه ننگ انسانیت و بشریت پان ایرانی یعنی مخالف آگاهی و سیر در اندیشه های کذایی عهد بوق نگ بر شما دری زبانان مخالف بشریت و انسانیت واژگان و عبارات توهین آمیز توسط مدیریت سایت حذف و بجای آن ... قرار گرفت.
تبری بر گردن نژاد پرستان ...
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 22 دي 1399