بازداشت سرور دکتر موسوی

بار دیگر یک پان ایرانیست میهن پرست را در خانه اش بازداشت و به نقطه نامعلوم بردند. ساعت 5 بعد از ظهر دیروز سوم شهریور 1394 ماموران پلیس امنیت پاکدشت به خانه سرور دکتر علی موسوی یکی از اندامان فرهیخته و میهن پرست حزب پان ایرانیست مراجعه و ایشان را بازداشت می نمایند. ماموران علت بازداشت را به پرونده سیاسی ایشان که منجر به صدور حکم یک سال زندان بود مربوط دانسته اند.

حزب پان ایرانیست این نوع بازداشت ها را که به سلامت و امنیت اجتماعی و سیاسی جامعه لطمه جدی وارد می کند محکوم نموده و آن را مغایر با اهداف دولت در زمینه آرام سازی فضای سیاسی کشور می داند.