دلارامی به سرور غلامحسین آصف

 پاینده ایران

درگذشت بانو اقبالی خواهر گرامی سرور غلامحسین آصف را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت و دلارامی گفته و بقای بازماندگان را آرزو داریم.


زهرا صفارپور (دبیر کل حزب پان ایرانیست)