دل آرامی به سرور غلامرضا بهادری و خانواده گرامی

 پاینده ایران

شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست با تاسف بسیار درگذشت سرور حسین بهادری از یاران دیرگام حزب را به سرور گرانقدر و پیشکسوت ارجمند و رابط حزب پان ایرانیست در جهرم (سرور غلامرضا بهادری) و خانواده گرامیشان دل آرامی گفته و عمیقا در این سوگ تاسفبار با همه بازماندگان، خود را شریک می داند.

پاینده ایران