تسلیت به سرور قیاسیان

پاینده ایران

با تأسف بسیار از درگذشت نابهنگام سرور ایرج کهوایی، برادر بانو کهوایی یار دیرین حزب پان ایرانیست و همسر گرامی سرور قیاسیان مسئول دفتر مرکزی و عضو شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست باخبر شدیم.
 
حزب پان ایرانیست مصیبت وارده را به خاندان های ایران پرست کهوایی و قیاسیان و همچنین اندامان حزب تسلیت گفته و برای بازماندگان شکیبایی و دوام عمر از یزدان پاک طلب می کند.
 
 
حزب پان ایرانیست