همه به سوی او...

پاينده ايران

 

باز هم از خيل ايراندوستان، پان ايرانيست کوشنده اى خستگى ناپذير از جمع ياران جدا شد. سرور رضا طلايى از ياران وفادار به نهضت و رهبرى بود که سال ها در راه مبارزه با ايران ستيزان مسئوليت تشکيلات بهبهان و آبادان را بر عهده داشت.

ياران خوزستان به خوبى ياد دارند که وقتى پشت تريبون مى رفت، چگونه با همه وجودش "پاينده ايران" را فرياد مى زد، اما دريغ و افسوس که اين يار ديرين با همه عشقى که به سرزمينش ايران داشت، آخرين آرزويش که خفتن درخاک وطن بود به دليل شرايط کنونى سرزمينى تحقق نيافت و با نگاهى حسرت بار محکوم به آرميدن در خاک بيگانه گردید.

ضايعه فقدان ايشان را به شوراي عالى رهبرى، اندامان حزبى، فرزندان و خانواده گراميشان تسليت مى گويم. يادشان گرامى و راهشان پررهرو باد...

 

پاینده ایران
زهرا صفارپور (دبيرکل حزب بان ايرانيست)
اسفند ماه ١٣٩٥