درباره کشتار مردم کازرون

 

پاینده ایران

 

حاکمیت مذهبی در آغاز ماه رمضان که آن را مبارک می داند مردم معترض کازرون را به خاک و خون می کشد!

روزهای متوالی است که مردم کازرون تقسیمات جغرافیایی اخیر را با مسئولان مطرح و تقاضای تجدید نظر دارند اما هیچ یک از ارگان های مربوطه به مکاتبات و اعتصابات مسالمت آمیز معترضان پاسخ نداده اند و اینک در یک تقابل نظامی عده ای از هم میهنانمان را به خاک و خون کشیدند.

حاکمیت فرقه ای که از پاسخ به تقاضاهای حقه اقشار مختلف کشورمان عاجز مانده، راه حل نهایی را سرکوب و زندان و کشتار برگزیده است؛ راهی که همه نظام های دیکتاتوری در برابر مردم بر می گزینند و به تداوم بحران و چرخه خشونت انجامیده است و راهیست که پایان آن فروپاشی حاکمیت و نابسامانی بیشتر اوضاع خواهد بود.

حزب پان ایرانیست کشتار مردم بی دفاع و بیگناه را به شدت محکوم نموده و به حاکمیت هشدار می دهد که از خشونت و بی اعتنایی به خواسته های مردم دست بردارد و از فریاد خشم و خیزش بزرگ ملت بهراسد.

 

پاینده ایران
حزب پان ایرانیست
27 اردیبهشت 1397