سخنگویی حزب

 

پاینده ایران 
 
برای آگاهی همگان
 
بدینوسیله به آگاهی همگان می‌رساند حزب پان ایرانیست فاقد سخنگو است و هرگونه اطلاع‌رسانی در باره فعالیت‌ها و یا پیرامون اهداف و آرمان‌های حزب پان ایرانیست از طریق دبیرکل حزب، سرور دکتر سهراب اعظم زنگنه و یا مستقیما توسط شورای عالی رهبری و در کانال تلگرامی و سایت حزب به شرح زیر، بیان و منتشر می‌شود.
 
شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست
پنجشنبه بیست و دوم خرداد ماه ۱۳۹۸ 
 
@paniranist_part 
 
paniranist-part.org