عضویت رسمی سرور خلیل طلایی در شورایعالی رهبری

 

به نام خداوند جان و خرد
پاینده ایران
 
یاران ارجمند و مبارز حزب پان ایرانیست،
 
یقیناً آگاهی دارید که سرور حسین شهریاری عضو شورایعالی رهبری که به ناحق و بدون ارتباط با کوششهای پان ایرانیستی به مدت 18 ماه محکوم به زندان شده بودند و خوشبختانه با تلاشهای بسیار دبیرکل ارجمند حزب پان ایرانیست، سرور صفارپور، مدت زیادی از آن دوران را در مرخصی و منزل بسر بردند، اینک بعد از رهایی، از بهمن 1389 تا کنون نتوانسته اند به دلایلی در نشستهای شورایعالی رهبری مشارکت داشته باشند و حزب پان ایرانیست نیز نمی تواند کوششهایش را به دلیل افراد متوقف و دچار نقصان نماید.
 
به این لحاظ، شورایعالی رهبری از سرور خلیل طلایی – مسئول حزب در گرگان – که از اندامان علی البدل برگزیده کنگره نهم هستند، برای شرکت در نشستهای شورایعالی رهبری، به عنوان عضو رسمی شورا و بجای ایشان دعوت به عمل آورده است و ورود ایشان را به عرصه تصمیم گیری حزب پان ایرانیست، یعنی شورایعالی رهبری شادباش گفته و آثار نیک بسیار از آن انتظار دارد.
 
پاینده ایران
شورایعالی رهبری حزب پان ایرانیست
10 تیر ماه 1390