بازگشت همه به سوی خداست

خبر درگذشت نابه هنگام سرور رامین پل دانشجوی رشته مهندسی مکانیک اهواز و فرزند برومند سرور آرش پل یکی از پیشکسوتان و مبارزان حزب پان ایرانیست همه را اندوهگین ساخت.


شادروان رامین پل عشق به ایران و آیین پان ایرانیسم را در مکتب بزرگ خاندان میهن پرست پل و شادروان محمد پل که از ستون های استوار نهضت و حزب ورجاوند پان ایرانیست بود آموخت و می رفت تا این نهال برومند به بار نشیند که دست اجل وی را به دیدار حق دعوت کرد.
حزب پان ایرانیست این مصیبت بزرگ را به سرور آرش پل، پدر داغدیده و مادر و بستگان و نیز به سرور کوروش و ناصر پل و همه اندامان حزب در خوزستان و سراسر ایران تسلیت گفته و شادی روح آن جوان ناکام را از پیشگاه احدیت طلب می کند.

 

حزب پان ایرانیست