اساسنامه

پیشگفتار


اساسنامه ی حاضر بر پایه ی اساسنامه ی سابق و با توجه به اصول زیر تهیه شده است:


1- اساسنامه بستری باشد برای گسترش و تحقق آرمان مشترک اندامان حزب پان ایرانیست؛
2- متضمن ساز و کارهایی باشد که گردش آرمانخواهانه امور سازمانی را میسر گرداند؛
3- حتی المقدور روزآمد باشد.


در این اساسنامه، رکن جدیدی به ارکان سابق حزب اضافه شده است: "شورای داوران" که برگزیده ی کنگره حزب هستند، نماد رکن قضایی سازمان حزب خواهدبود و کار پی گیر و اصولی آن در حل و فصل موردها و ایجاد نظام بازخورد مؤثر و کارآمد که می تواند در سلامت و انسجام تشکیلات، نقش مهم داشته باشد.


و سرانجام، اساسنامه ی مصوب کنگره ی نهم، بی نیاز از اصلاح، تغییر نیست. آیندگان فرصت خواهند داشت آن را مطابق مقتضیات زمان خود تغییر دهند یا از نو بنویسند.


پاینده ایران کمیته ی اساسنامه ـ شهریور 1381

 

 


به نام خداوند جان و خرد     کزین برتر اندیشه برنگذرد


اساسنامه ی حزب پان ایرانیست مصوب کنگره ی نهم (کنگره ی روانشاه سرور دکتر حسین طبیب)
(پانزدهم شهریور ماه 1381)

فصل یکم: کلیات:


ماده ی یک ـ نام: حزب پان ایرانیست (بنیاد گرفته بر مکتب پان ایرانیسم)


ماده دو ـ موضوع: انجام فعالیت های  سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به منظور تحقق آرمان های پان ایرانیسم مذکور در منشور حزب و همچنین انجام هر فعالیتی در دفاع از حقوق ملت بزرگ ایران و تمامی ایرانی تباران از جمله دفاع از استقلال، آزادی و تمامیت ارضی کشور و هرگونه فعالیت مرتبط با این کوشش ها و تأسیس دفاتر تشکیلاتی و حزبی در شهرها و روستاهای ایران و برون از مرزها و استفاده از انواع رسانه ها و اجتماعات.


ماده ی سه ـ مرکز: مرکز حزب پان ایرانیست، در شرایط عادی شهر تهران است اما، در موارد اضطرار بنا به نظر شورای عالی رهبری، مرکز حزب می تواند به محل دیگر منتقل شود.


فصل دوم: تشکیلات:


ماده ی چهار
ـ ارکان: ارکان حزب پان ایرانیست به قرار زیر است:
- کنگره های عادی و فوق العاده؛
- شورای عالی رهبری؛
- دبیر کل و سازمان های تشکیلاتی زیرنظر او؛
- شورای داوران.


ماده ی پنج ـ کنگره ی عادی: کنگره ی عادی حزب پان ایرانیست، مجمعی است متشکل از اعضای رسمی حزب که هر سه سال یک بار ـ ترجیحاً در شهریور ماه ـ تشکیل می شود. تمامی افراد که به عنوان عضو رسمی سوگند یاد کرده اند حق دارند در کنگره حضور یابند و در رأی گیری ها شرکت کنند. حداقل اندامان شرکت کننده در کنگره نباید کمتر از 60 نفر نمایندگان اعضای حزب در سراسر کشور باشد.


ماده ی شش ـ کنگره های حزبی با شرکت نمایندگان اندامان رسمی حزب برگزار می گردد. کلیه ی شرکت کنندگان در کنگره، دارای حق رأی مساوی هستند.


تبصره یک ـ چگونگی گزینش و دعوت اعضا و مهمانان و نیز گردش کار داخلی و محل برگزاری کنگره در هر مورد به وسیله ی شورای عالی رهبری مشخص و اعلام می شود.


تبصره دو ـ دعوت به حضور در کنگره باید دست کم پانزده روز پیش از برگزاری کنگره به آگاهی شرکت کنندگان در کنگره برسد.


ماده ی هفت ـ وظایف کنگره ی عادی:
الف ـ شنیدن و بررسی گزارش های شورای عالی رهبری و دبیرکل حزب؛
ب ـ شنیدن و بررسی گزارش داوران؛
پ ـ بررسی فعالیت های گذشته و تعیین خط مشی آینده؛
ت ـ حذف، افزایش یا اصلاح ماده یا موادی از اساسنامه؛
ث ـ انتخاب اعضای شورای عالی رهبری و داوران؛
ج ـ بررسی و تصویب هر موضوع دیگری که کنگره لازم بداند.


تبصره ی یک ـ آیین نامه و دستور کار کنگره از طرف شورای عالی رهبری تهیه و در اولین جلسه ی کنگره مطرح و پس از بررسی به تصویب می رسد.


تبصره ی دو ـ برای انجان بند ت دست کم رأی موافق سه چهارم شرکت کنندگان در کنگره ضرور است و در خصوص سایر مصوبات کنگره رأی اکثریت نسبی ملاک خواهد بود.


تبصره ی سه
ـ چنانچه شورای عالی رهبری در موعد مقرر، کنگره را تشکیل ندهد، پس از دو ماه دبیر کل موظف است کنگره ی حزبی را دعوت نماید، در غیر این صورت با گذشت دو ماه مسئولان 10 شهرستان به شرطی که حداقل از سه استان کشور باشند می توانند با رعایت ظوابط، کنگره ی عادی را تشکیل دهند.


ماده هشت ـ کنگره ی فوق العاده: بنا به تشخیص شورای عالی رهبری و مقتضیات حزب، کنگره ی فوق العاده ی حزب در فاصله ی دو کنگره طبق شرایط تشکیل کنگره های عادی برگزار می گردد. محل و دستور کار کنگره ی فوق العاده به وسیله ی شورای عالی رهبری اعلام می شود.


ماده نه ـ وظایف کنگره ی فوق العاده:
الف ـ شنیدن و بررسی گزارش شورای عالی رهبری یا دبیر کل و اخذ تصمیم بایسته؛
ب ـ رسیدگی به هر موضوع دیگری که تشخیص دهد.


تبصره یک ـ مصوبات کنگره ی فوق العاده در حکم مصوبات کنگره ی عادی است.


ماده ده ـ شورایعالی رهبری: برای اداره ی حزب به شرح مذکور ماده ی بعد، شورای عالی رهبری متشکل از هفت عضو ثابت و هفت عضو علی البدل از طرف کنگره، برای مدت سه سال که در ضمن تاریخ تشکیل کنگره ی عادی بعدی است، برگزیده می شوند.


تبصره ی یک ـ مسئولیت شورای عالی رهبری تا گزینش و شروع کار شورای بعدی ادامه خواهد یافت.


تبصره ی دو ـ شورای عالی رهبری حزب می تواند برای شرایط اضطراری، عنداللزوم، تمامی یا بخشی از اختیارات خود را به شخص یا اشخاصی از اعضای حزب در داخل یا خارج از کشور که حداقل دارای 15 سال سابقه ی فعالیت مستمر حزبی باشند واگذار نماید. انتخاب آن شخص یا اشخاص با حداقل پنج رأی از هفت رأی اعضای اصلی شورای عالی رهبری خواهدبود.


تبصره ی سه
ـ نامزدهای شورای عالی رهبری باید دست کم سابقه ی 10 سال فعالیت مستمر حزبی را داشته باشند و پیش از رأی گیر خود را شخصاً به حاضران در کنگره معرفی نمایند و یا حداقل با پیشنهاد کتبی 15 تن ار حاضران در کنگره، نامزدی آن ها اعلام شود.


ماده ی یازده ـ وظایف شورای عالی رهبری:
الف ـ برنامه ریزی برای فراهم ساختن زمینه ی تحقق آرمان های حزب؛
ب ـ بسیج نیروها و امکانات حزب در جهت پیشرفت و تحقق آرمان های حزب؛
پ ـ اجرای مصوبات کنگره های حزبی؛
ت ـ تنظیم و اصلاح ساختارهای سازمانی حزب؛
ث ـ تهیه و ابلاغ سیاست های اجرایی و آيین نامه های سازمانی به دبیر کل حزب؛
ج ـ نظارت بر اداره ی سازمان های حزبی و بسط و گسترش آن ها از طریق دبیرکل؛
چ ـ نظارت بر تشکیل کمیته ها و شوراهای تخصصی در حوزه ی فعالیت حزب از جمله تشکیل کمیته های آموزش و تبلیغ، مالی، پژوهش، روابط عمومی و...؛
ح ـ نظارت بر ایجاد نمایندگی های حزب در بیرون مرزهای سیاسی کنونی به خصوص در مناطقی که با ایران پیوندهای دیرینه ی تاریخی و فرهنگی دارند؛
خ ـ بسط پیوندهای استراتژیک حزب و ایجاد پیوندهای تاکتیکی با حرکت های هم سو؛
د ـ دعوت و تدارک و برگزاری کنگره های عادی و در صورت نیاز کنگره ی فوق العاده؛
ذـ انتخاب دبیر کل از بین اعضای شورای عالی رهبری و یا عزل او؛
رـ تصویب آیین نامه ی شیوه ی کار شورای داوران.


ماده دوازده
ـ گردش کار شورای عالی رهبری: جلسات رسمی شورای عالی رهبری با حضور دست کم پنج تن از هفت عضو اصلی تشکیل می گردد. جلسات شورا باید حتی المقدور با حضور دبیرکل باشد. تصمیم های شورای عالی رهبری عموماً با اکثریت چهار رأی معتبر خواهدبود.


ماده ی سیزده: استعفای اعضای شورا وقتی معتبر است که در جلسات شورا، طرح و تصویب شود. در صورتی که یک یا چندتن از اعضای اصلی شورای عالی رهبری به هر سبب قادر به انجام وظیفه نباشند، اعضای علی البدل به ترتیب آرای مأخوذه در کنگره ی قبلی، جایگزین ایشان خواهند شد و دارای همان حقوق اعضای اصلی خواهندبود.


ماده ی چهارده ـ دبیرکل: شورای عالی رهبری می تواند اجرای بخشی از وظایف خود را به دبیر کل واگذار کند اما در هر حالت، تفویض اختیار رافع مسئولیت مشترک اعضای شورا در برابر کنگره نخواهد بود.


تبصره ی یک ـ انتخاب و عزل دبیر کل مستلزم دست کم پنج رأی اعضای اصلی شورای عالی رهبری است.


ماده ی پانزده ـ وظایف دبیر کل: وظایف دبیر کل به شرحی است که شورای عالی رهبری معین می کند؛ این وظایف نوعاً اجرایی و تشکیلاتی است و مطابق با شرح و وظایف و نمودار سازمانی پیشنهادی دبیر کل که به تصویب شورای عالی برسد می باشد. بدیهی است انتخاب کادرهای اداری و تشکیلاتی به عهده ی دبیر کل خواهدبود.


تبصره ی یک ـ قائم مقام دبیر کل با پیشنهاد دبیر کل و تأیید شورای عالی رهبری از بین اعضای شورای عالی رهبری برگزیده می شود.


تبصره ی دو ـ بر اساس سنت حزبی، در ساختار سازمانی حزب، کوچک ترین واحد حزبی "نیرو" نام دارد. توجه به نیروها به عنوان واحدهای پویا و بسط یابنده، یکی از مسؤولیت های اصلی دبیر کل و سایر مسئولان سازمان های حزبی به شمارمی رود.


ماده ی شانزده ـ شورای داوران: برای رسیدگی و حل و فصل موارد احتمالی، و شکایات واصله در هر کنگره پنج تن از اعضای حزب که واجد شایستگی های زیر باشند:


الف ـ سابقه ای بیش از پانزده سال فعالیت مستمر حزبی؛
ب ـ ترجیحاً داشتن تحصیلات دانشگاهی در رشته ی حقوق یا تجربه ی در حد تشخیص؛
پ ـ رسیدگی به شکایات و موارد ارجاعی شورای عالی رهبری و با دبیر کل از اندامان و ارگان های حزبی؛
ت ـ ابراز نظر شورای داوران به اشکال زیر خواهدبود:


1- ارائه ی توصیه های ارشادی؛
2- تذکرات اساسنامه ای و انضباطی؛
3- اعلام نظر مدلل درخصوص تخلف یا عدم تخلف و عنداللزوم پیشنهاد اتخاذ تصمیم انضباطی در مورد تخلف.


تبصره ی یک ـ آیین¬نامه ی نحوه¬ ی رسیدگی و شیوه کار شورای داوران از سوی شورای مزبور تنظیم و پس از بررسی و تصویب شورای عالی رهبری قابل اجرا خواهدبود.


ماده ی هجدهم ـ این اساسنامه با یک پیشگفتار، هجده ماده و سیزده تبصره در کنگره ی نهم حزب پان ایرانیست که در تاریخ پانزدهم شهریور ماه 1381 در تهران برگزار گردید به تأیید و تصویب بیش از سه چهارم اعضای حاضر در کنگره رسید.


پاینده ایران

 
    
 
کلمات کلیدی :    اساسنامه حزب پان ایرانیست    حزب پان ایرانیست    پان ایرانیسم
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 13 فروردين 1403