آیین نامه انضباطی و تخلف های حزبی
29 خرداد ماه 1383

پاينده ايران


مقدمه


اين آيين‌نامه در اجراي بند يک از ماده 7 آيين‌نامه روش کار شوراي داوران و براي آگاه کردن اندامان حزب از آنچه تخلف‌هاي انضباطي خوانده مي‌شود و حدود اقدام‌هايي که براي حفظ انضباط سازمان‌ها و فعاليت‌هاي حزبي ضرورت دارد تدوين شده است.


فصل اول- کليات


ماده يک
- انواع تخلف‌هاي اندامان حزب ممکن است در شواري داوران مورد رسيدگي قرار بگيرد عبارتند از:


الف- تخلف‌هاي مربوط به عضويت در حزب (تخلف‌هاي حزبي)، به شرح ماده سه اين آيين‌نامه.
ب- تخلف‌هاي غيرحزبي به شرح ماده چهارده اين آيين‌نامه.


ماده دو- انواع محکوميت‌هاي حزبي به قرار زير است:


الف- اخطار شفاهي.
ب- اخطار کتبي.
پ- تعليق حضور در نشست‌هاي حزبي.
ت- خلع مسئوليت.
ث- محروميت از احراز سمت‌هاي حزبي.
ج- محروميت از انتخاب شدن در مراجع انتخابي حزب.
چ- تعليق عضويت.
ح- سلب عضويت و اخراج از حزب.


فصل دوم- تخلف‌هاي حزبي


ماده سه- انواع تخلف‌هاي حزبي موضوع بند الف ماده يک به قرار زير است:


الف- نپرداختن حق عوضيت.
ب- رويگرداني از اجراي وظايف حزبي محوله.
پ- سوءاستفاده از امکانات و دارايي‌ها و ودايع حزب.
ت- نقض مصوبه‌هاي کنگره‌ها و ديگر مجامع منتخب.
ج- نقض سوگندنامه عضويت.


ماده چهار- نپرداختن حق عضويت بدون عذر موجه در شش ماه متوالي و يا يک سال متناوب بار اول موجب صدور اخطار شفاهي و در بار دوم موجب صدور اخطار کتبي و در بار سوم موجب محکوميت موضوع بندهاي ث و ج ماده دو خواهد شد.


تبصره
- مقصود از حق عضويت تعهد مالي ماهانه‌اي است که هر عضو همه ساله عهده‌دار مي‌شود.


ماده پنج
- هر عضو حزب که براساس گزارش کتبي مسئول حزبي مربوطه بدون عذر موجه از اجراي وظايف محوله مانند حضور در نشست‌هاي نيرويي که عضو آن است و يا حضور در نشست‌هاي همگاني حزب خودداري نمايد بار اول محکوم به اخطار کتبي و بار سوم محکوم به يک يا چند مجازات موضوع بندهاي ت و ث و ج ماده دو خواهد شد.
 

ماده شش- هر عضو حزب که از امکانات و دارايي‌هاي حزب به نفع خود و يا ديگران استفاده نمايد بار اول محکوم به اخطار کتبي و بار دوم محکوم به خلع مسئوليت و در صورت نداشتن مسئوليت در بار دوم محکوم به شش ماه تعليق حضور در نشست‌هاي حزبي مي‌شود تکرار اين تخلف موجب سلب عضويت و اخراج از حزب خواهد شد.


ماده هفت- هر عضو حزب که امکانات و دارايي‌هاي حزب را به نفع خود و يا ديگران تملک و يا از تصرف حزب خارج نمايد محکوم به خلع مسئوليت و تعليق شش ماهه از عضويت و استرداد اموال مي‌شود. در صورت عدم استرداد اموال و جبران خسارات وارده، محکوم به سلب عضويت و اخراج از حزب خواهد شد.


ماده هشت- هر عضو حزب که امکانات و دارايي‌هاي حزب را که به صورت امانت در اختيار وي قرار دارد به نفع خود و يا ديگران تملک و يا از تصرف حزب خارج نمايد محکوم به خلع مسئوليت و تعليق يک ساله از عضويت حزب و استرداد اموال مي‌شود. در صورت عدم استرداد اموال و جبران خسارات وارده، محکوم به سلب عضويت و اخراج از حزب خواهد شد.


ماده نه- هر عضو حزب که با نشر مطالب يا بيان آن در حضور ديگران به هر يک از مسئولان يا منتخبان حزبي اهانت کند محکوم به اخطار کتبي مي شود. تکرار اين جرم به تشخيص شوراي داوران موجب محکوميت به يکي از مجازات‌هاي موضوع ماده دو مي‌شود. رأي شوراي داوران در اين مورد به اتفاق آراء صادر خواهد شد.


ماده ده- هر عضو حزب که نوشته‌هايي عليه حزب يا عقايد و آرمان‌هاي حزب در نشريات غيرحزبي و يا به صورت نامه سرگشاده منتشر کند بار اول محکوم به تعليق عضويت به مدت مناسب طبق تشخيص شورا و بار دوم محکوم به سلب عضويت و اخراج از حزب خواهد شد.


تبصره- اظهارنظرهاي نقادانه اعضاء نسبت به عملکرد حزب يا مسئولان و منتخبان حزبي در نشريات يا نشست‌هاي حزبي تخلف محسوب نمي شود.


ماده يازده- هر عضو حزب که عضو حزب يا تشکيلات سياسي ديگري شود به سلب عضويت و اخراج از حزب محکوم خواهد شد. رسيدگي به تخلف مزبور براساس شکايت شوراي عالي رهبري صورت خواهد گرفت.


ماده دوازده- هر عضو حزب که در گروهي با هدف تشکيل حزب ديگر و يا انشعاب همکاري نمايد نخست محکوم به اخطار کتبي و در صورت عدم توجه محکوم به سلب عضويت و اخراج از حزب خواهد شد.


ماده سيزده- هر عضو حزب که از موقعيت و سمت حزبي خود برخلاف آرمان‌ها و مقررات حزب به گونه‌اي استفاده کند که اقدام وي ناقض مفاد سوگندنامه عضويت يا مصوبه‌هاي کنگره‌ها و ديگر مجامع منتخب حزبي باشد بار اول به مدت يک سال محکوم به تعليق از عضويت و بار دوم محکوم به سلب عضويت و اخراج از حزب مي‌شود.


فصل سوم- جرايم عمومي


ماده چهارده- تخلف‌هاي غيرحزبي عبارت از جرايم عمومي اندامان حزب است که در نتيجه آن رأي محکوميت قطعي عليه آنان از سوي دادگاه صادر شود. اين تخلف‌ها عبارتند از:


الف- جاسوسي عليه کشور ايران به نفع بيگانگان.
ب- تباني و همکاري با دشمنان ايران در زمان جنگ.
پ- ارتکاب جرايم کلاهبرداري، تقلب، ارتشاء، جعل، خيانت در امانت، تخريب اموال تاريخي و فرهنگي و خارج کردن آن‌ها از کشور، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه.


ماده پانزده- هر عضو حزب که مرتکب تخلف‌هاي غيرحزبي به شرح زير شود محکوم به سلب عضويت و اخراج از حزب خواهد شد. در اين مورد قطعيت رأي شوراي داوران منوط به تأييد نهايي رأي در شوراي عالي رهبري است:


الف- جاسوسي عليه کشور ايران به نفع بيگانگان.
ب- تباني و همکاري با دشمنان ايران در زمان جنگ


ماده شانزده- هر عضو حزب که مرتکب تخلف‌هاي غيرحزبي به شرح بند پ ماده چهارده شود به تشخيص شوراي داوران محکوم به يکي از مجازات‌هاي موضوع ماده دو خواهد شد.


فصل چهارم- شيوه ابلاغ و اجراي آيين‌نامه


ماده هفده- مفاد آيين‌نامه بايد پيش از اداي سوگند عضويت به آگاهي کساني که خواهان عضويت حزب هستند برسد.


ماده هجده- مفاد آيين‌نامه بايد بدون محدوديت در هر نيرو به آگاهي اندامان عضو آن نيرو برسد.


ماده نوزده- مسئولان بالاتر حزبي مي‌توانند در چارچوب اين آيين‌نامه و با رعايت انصاف و دقت کافي نسبت به اعمال محکوميت‌هاي بند الف و ب ماده دو اقدام رونوشت پرونده را در دبيرخانه شورا ارسال نمايند. اعمال ساير محکوميت‌ها صرفاً در صلاحيت شوراي داوران است.


ماده بيست- اين آيين‌نامه در نشست دهم شوراي داوران روز 17/11/1382 تأييد و در تاريخ 29 خرداد 1383 به تصويب شوراي عالي رهبري رسيد و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا است. پيشنهاد هرگونه تغيير در آيين‌نامه حاضر ابتدا به شوراي داوران ارائه و پس از بررسي و اظهار نظر براي تصويب به شورا عالي رهبري ارجاع خواهد شد.

 

 
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 22 دي 1399