به ایران بیندیشیم که همه چیز است
زهرا صفارپور
هفتم مهرماه ۹۹

 حزب پان ایرانیست:

پاينده ايران 
 
به ايران بينديشيد كه همه چيز است 
 
 پيمان نوين، يا پيام تاریخى شاهزاده رضا پهلوى باور مرا به انديشه پان ایرانیسم و لزوم یکپارچگی ایرانیان برای مبارزه صدچندان كرد؛ اين پيام رسالت تاريخ ملت ايران است. همان رسالتى كه انديشمند گرانمايه، سرور دكتر محمد رضا عاملى چهل و يك ‌سال پيش هنگامى كه دژخيمان جمهورى إسلامى حلاج زمان را چون صليب بر ديوار كردند در لحظات پايانى عمر  فرياد برآورد كه «زين پس به من نينديشيد به ايران بينديشيد». و بر اساس اين  تفكر، رضا پهلوى فريدون زمان پيام تاريخ ملت ايران را  چنين بيان داشتند كه: «انگيزه من براى اين پيمان نوين با هموطنانم رسيدن به قدرت سياسى نيست بلكه تلاش براى برقرارى سيستمىً است كه درآن، قدرت هرگز در انحصار يك فرد يا يك گروه نباشد. تك تك مردم ايران در سراسر كشور، فارغ از جنسيت، قوميت، مذهب و گرايش فكرى و سبك زندگى، ضمن قبول مسئووليت، در تصميم گيری براى آينده خود و كشورشان بايد به يك اندازه سهيم باشند.»
اين بند از پيام نوين ايشان پاسخ همه پرسش‌ها وانتظارات گروه‌هاى جمهوري‌خواه و پادشاهى‌خواه است و اشاره اي‌ا‌ست به گروه‌هاى چپ و راست  با هر انديشه وايدئو لوژى فكرى، كه مى گويند ايران همه چيز است وايران  اوجب واجبات است و بايد كه به ايران  انديشه كرد. 
اشاره  به  فعالان سياسى دارد كه دفاع از ايران را با من خود همراه نكنيد وخود را برتر نپداريد و وحدت را به كثرت نكشانيد و جدايى پيشه نكنيد، به ايران به انزوا  برده شده، به  فروپاشى اجتماعى، تبعض، خفقان، سقوط آزاد افتصاد، ، سرخوردگى، و نااميدى ملت ايران بينديشيد. 
هموطن! اين پيام تاريخى برای جهاد ملى است كه با انسجام، با وحدت و يكى شدن به انجام ميرسد چون همه ميدانيم چه نمى خواهيم بلكه به روشنى مى دانيم كه چه مى خواهيم. 
این پیام باور را جايگزين اميد و آرزو كرده، زيرا حركت ملى با آرزو محقق نمي‌شود، بلکه همت ملى مى طلبد. تا من و تو، ما نشويم، كشتى طوفان زده به مقصد نمى رسد.
 دلاوران  ايران به پاخيزيد !
 با فريدون زمان، اين بزرگمرد روزگار ما همراه شويد، تا كشتى طوفان زده به ساحل امن برسد. 
 
پاينده ايران 
زهراصفارپور
۷ مهرماه ١٣٩٩
 
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : پنجشنبه 21 مرداد 1400