دل‌آرامی
دکتر حسن کیانزاد
۱۹ مهر ۹۹

 اینده ایران

 
آگاهی یافتیم که همرزم اندیشمند و یار و پیشکسوت دیرین ما سرور مهندس امینی چشم بر جهان بربستند و یاران همدل و همیار پان ایرانیست را در نبود خود دلتنگ و سوگوار. 
سرور مهندس امینی را در سفری که سالیانی پیش به اروپا داشتند دیدم و بهمراه روزی را در سفری کوتاه با هم گذراندیم و بیاد گذشته ها و بویژه رویدادهای پیروز حزب سخن بسیار گفتیم.
سازمان برون مرزی حزب پان ایرانیست درگذشت سرور مهندس امینی این یار استوار و دیرین حزب پان ایرانیست را به همسر ایشان بانو آذر جعفری و فرزندان عزیزشان و همچنین سرور جعفری اندام شورای عالی رهبری و دیگر همرزمان دل آرامی میگوید. 
 
روان اش به سپنتا مینو.
 
سخنگوی سازمان برون مرزی حزب پان ایرانیست
 
دکتر حسن کیان زاد
 
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 13 فروردين 1403