ویژگی ها و نتیجه ها
رسول رازی
۱۰ اسفند ۱۴۰۰

 پاینده ایران

 
سیاست رفاهی - ۲۰
 
ویژگی ها و نتیجه ها
 
«سخن ما درباره سیاستی بود که ناظر بر توزیع درآمد ملی خواهد بود. در این باره اصولی را که باید در نظر داشت یاد کردیم و تأثیر سیاست اجتماعی ناسیونالیسم را در مورد توزیع بیان داشتیم. گفتیم که این سیاست بر شئون گوناگون اجتماع اثر خواهد گذارد و از جمله در زندگانی خانوادگی تاثیر خود را خواهد بخشید و چگونگی اثری را که بر خانواده ها خواهد نهاد شرح دادیم. اینک برای آن که سیاست اجتماعی ناسیونالیسم بویژه در مورد امر توزیع بهتر آشکار شود دورنمایی از مشخصات اجتماعی زندگانی خانوادگی را در نظم ناسیونالیستی به اختصار بیان می کنیم:
همه خانواده ها در نظم ناسیونالیستی از برکت بیمه های اجتماعی برخوردار خواهند بود. برخورداری از شرایط بیمه های اجتماعی حداقلی است که پیوستگی هر فرد را با یک نظم استوار و دیرین اجتماعی آشکار می‌کند و هر فرد احساس می‌کند که در این جهان تنها نیست و به موجودیت عالی تر و عظیم تری که ملت اوست بستگی دارد..
در نظم ناسیونالیستی آموزش در تمام سطوح برای کسی که از برنامه های آموزش استفاده می کند مجانی خواهد بود. مجانی بودن آموزش مغایر با امکان سرمایه‌گذاری خصوصی برای ایجاد موسسات آموزشی نیست ولی مجانی بودن آموزش نشانه آن است که یک ملت می خواهد از همه سرمایه انسانی خود استفاده کند، به همه گوهر های رخشان آدمی امکان جلوه و تجلی بدهد و نشانه آن است که یک ملت می خواهد برنامه های آموزشی تابع نیازمندی‌های کشور باشد و نه سلیقه های خصوصی.
آموزش مجانی در تمام سطوح نشانه آن است که یک ملت می خواهد برای همه افراد حسب استعدادی که دارند تامین به وجود آورد و امکان استفاده از سرمایه های مادی و معنوی آنان را فراهم آورد.
در نظم ناسیونالیستی سیاست توزیع معطوف است بر افزودن امکان مالی در اکثریت مردم، بنابراین هر کالا و خدمتی که مورد نیاز عده بیشتری است تدریجاً رو به ارزانی نسبی خواهد رفت. خواروبار، پوشاک، مسکن، سوخت و حمل و نقل چون به ترتیب مورد نیاز جمع بیشتری است، به تدریج با به کار بردن تدبیرهای هماهنگ ارزان خواهد شد، زیرا ارزانی این اقلام سبب خواهد گشت که پس‌انداز توده‌های مردم و انبوه خانواده‌ها فزونی گیرد و بتواند برای مقاصد عالی تری بسیج شود.
در نظم ناسیونالیستی سیاست ساده زیستن و دوری از تجمل و تبذیر دنبال خواهد شد. زیرا این سیاست انبوه خانواده‌ها امکان آن را خواهد بخشید که ذخیره های ناچیز خود را گردآورند و در مسیر سرمایه‌گذاری‌هایی که حکومت امکانش را پدید خواهد آورد به کار برند.
در نظم ناسیونالیستی تدبیر های اقتصادی حکومت معطوف به آن است که هر خانواده را به نحوی در دارایی ملی و به ویژه در سرمایه‌گذاری های تولیدی شریک کند. ایجاد بورس سهام صنعتی دولتی که کارگران در خرید آن حق تقدم خواهند داشت و ایجاد شرکت‌های سهامی کشاورزی جدید که روستاییان در خرید آن مقدم خواهند بود و امکان سرمایه‌گذاری در مورد خدمات اجتماعی به قصد شرکت دادن گروه های کم درآمد شمه ای از چنین تدبیر ها خواهد بود.
کوتاه سخن آن که با صرف بخشی از درآمد ملی به وسیله دولت و با نظارت دولت در اموری که منجر به به رفاه خانواده ها و رشد نیروی انسانی خانواده‌ها خواهد گردید رستاخیزی پدید خواهد آمد که خانواده‌ها بتوانند در ساختمان اقتصادی جامعه ملی شرکت فعالانه پیدا کنند و رفته رفته بر تعداد چنین خانواده ها و بر میزان توانایی سرمایه‌گذاری آن ها افزوده شود تا جمعیت با تمام کانون های خانوادگی بتواند در امر سرمایه گذاری و گرداندن چرخ اقتصاد شرکت جوید.»
 
(از کتاب سیاست رفاهی نوشته سرور‌ دکتر محمدرضا عاملی تهرانی، ۱۳۴۸)
 
@paniranist_party 
 
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : چهارشنبه 26 مرداد 1401