خطوط قرمز پان ایرانیست ها
دکتر سهراب اعظم زنگنه
۱۰ اسفند ۱۴۰۰

 پاینده ایران

 
خطوط قرمز پان ایرانیست ها
 
همگان باید بدانند که نهضت پان ایرانیسم و حزب پان ایرانیست هرگز در هیچ ائتلافی با هر توجیهی شرکت نخواهد کرد، و این یک اصل کلی و فرمان و آموزش مکتب ماست که در کتاب ارجمند "بنیاد مکتب پان ایرانیسم» به‌ روشنی امده است که "ائتلاف خطاست" و هیچ پان ایرانیستی به حکم مکتب، ائتلاف با هیچ حزب و دسته و گروهی را نخواهد پذیرفت. به گفته شادروان سرور محسن پزشکپور، پیام آور و بنیانگذار حزب پان ایرانیست که فرمودند «حزب ما در مسیر بی ایست و بی انحراف و گذشت ناپذیر خود در حرکت همیشگی به سوی آرمان بزرگ یگانگی و سربلندی همه ایرانیان یعنی تحقق قطعی پان ایرانیسم بمانند خودرویی است که در یک بزرگراه روشن و مستقیم حرکت می کند و اتفاق می افتد که گهگاه خودرو یا خودروهایی از مسیر های جداگانه وارد این اتوبان می گردند و در کنار حزب ما مدتی طی مسیر می کنند و با ماهماهنگی هایی برای زمانی کوتاه می کنند و سپس از اتوبان خارج شده و مسیر خود را میروند و بدیهی است که در آن زمانی که در بزرگراه در کنار ما باشند می توانیم با هم هماهنگی هایی داشته باشیم و این البته ائتلاف نیست ونخواهد بود."؛ و ما هرگز و در هیچ شرایطی از خطوط قرمز پان ایرانیستی تخطی نمی کنیم و از آن ها کوتاه نخواهیم آمد و همواره درجهت تحکیم آن اصول که برای ما نمایانگر حرکتمان به سوی آرمان یگانگی و سربلندی همه ایرانیان است استوار خواهیم ماند.
اما آن خطوط قرمز:
۱/ زبان فارسی روان ملت ماست و زبان ملی و مشترک همه ی ایرانیان با هر گویش و لهجه ای است و در گسترش و آموزش آن در درون مرزهای ایران کنونی و بیرون از این مرزهای مصوب شده باید کوشید.
۲/ استقلال و یکپارچگی و تمامیت سرزمینی ایرانزمین غیرقابل تشکیک و تردید است و با هر بهانه و ترفندی برای لوث کردن آن مبارزه ای همیشگی و قطعی خواهیم داشت.
۳/ در ایرانزمین (ایرانشهر تاریخی) فقط یک ملت چند هزارساله زندگی می کند و آن ملت بزرگ ایران است.
پس، آن ها که به هر دلیلی در مسیر روشن و بی ایست حزب پان ایرانیست برای مدتی در کنار ما قرار می گیرند و حتی ممکن است مورد حمایت و پشتیبانی ما در برهه ای هم قرارگیرند، باید به روشنی بدانند که ما هرگز از خطوط قرمز نهضت ورجاوندمان ذره ای کوتاهی و غفلت نخواهیم کرد.
پاینده ایران و سرافراز باد ملت  یکپارچه، تاریخی  و فرهنگی و فارسی زبان ایرانشهر بزرگ.
 
۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ 
دکترسهراب اعظم زنگنه
دبیر کل 
 
@paniranist_party 
 
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : چهارشنبه 26 مرداد 1401