آذربایجان کجاست و آران کجا؟
1388

مجموعه ای با هدف روشنگری درباره ترفندهای بیگانگان و بیگانه پرستان برای جعل سند و به خاک و خون کشیدن میهن اهورایی ما و پراکندن بذرهای نفاق و نفرت در میان ایرانیان:

آذربایجان کجاست و آران کجا؟

گردآوری: بانو زهرا صفارپور – دبیرکل حزب پان ایرانیست.

انتشار: پایگاه سیاوش (دفتر مرکزی حزب پان ایرانیست) – دی ماه 1388.
 

 
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 22 دي 1399