در مکتب پندار
1388

بخشی از سخنرانی های سرور محسن پزشکپور (پندار) – رهبر جاوید حزب پان ایرانیست – که در دوره های آموزشی حزبی در سال 1334 ایراد گردیده است:

در مکتب پندار

انتشار: پایگاه سیاوش (دفتر مرکزی حزب پان ایرانیست) – آذر ماه 1388.

به کوشش: بانو زهرا صفارپور – دبیرکل حزب پان ایرانیست.
 

 
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 22 دي 1399