پیرامون استراتژی مبارزات پان ایرانیست ها در مسیر جنبش ملی ایران
محسن پزشکپور (پندار)
1 تیر ماه 2537

هم میهنان ، شما میلیونها زنان و مردان ، دختران و پسران ، نوجوانان و کودکان آزاده و میهن پرست ایرانی ، شما گروهها گروه مبارزان و مجاهدان حفظ وحدت و سرفرازی ، حاکمیت و آزادی ملی ، شما نبرد جویان راه استقرار بی چون و چرای عدالت اجتماعی :


اکنون مبارزان دیر گام پان ایرانیست ، در این برهه ی خاص از تاریخ دگرگون بخش جهان ، در این مقطع ویژه زمانی از تاریخ تحولات ملت بزرگ ایران ، روی سخن را با همه ی شما دارند و دستهای خود را بسوی اراده های ایرانی و اندیشه های آزادگی بخش و زندگی آفرین شما به پیش می آورند.


نبرد عظیم پان ایرانیستها که سی و هفت سال پیش از این با الهام از رستاخیز مستمر ناسیونالیستی ملت ایران آغاز گردید ، نبرد برای در هم شکستن سکوت سنگین بیش از دو قرن بود که بر میهن بزرگ ایرانیان و جامعه ی وسیع و گسترده ایرانی تحمیل شده بود ـ این نبرد برای درهم شکستن همه ی توطئه های سیاستهای استعماری بهر رنگ و شکل بود ـ این نبرد برای آشکار ساختن دسیسه های هرگونه امپریالیسم و سیاستهای جهانی به حاکمیت ملتها بود که ، چه در لباس کمونیسم بین المللی ، چه در زیر چهره کریه کاپیتالیسم و چه در زیر عنوان فاشیسم و راسیسم ، بر حاکمیت و موجودیت ملتهای جهان یورش و تجاوزی وسیع را دنبال کرده و میکنند.


این نبرد بر ضد غارتگران بین المللی و چپاولگران داخلی بوده و هست ـ این نبرد برای وحدت ملی ، اعاده ی حقوق از دست رفته ملت ایران ، حفظ حقوق و آزادیهای اجتماعی و فردی و بالاخره برای حفظ میراث گرانقدر مبارزات انقلابی جامعه ایرانی یعنی قانون اساسی بوده و هست ـ این نبرد برای پایان بخشیدن به هرگونه ستمگری ، هرگونه سیاست تبعیض و خــودکامگی و در نهایت برای استـقرار دقیق حکومت قانون و عدالت اجتماعی بوده و هست.


اکنون پس از گذشت سی و هفت سال مبارزات صادقانه و معطوف به هدفهائی که بدان اشارت رفت ، بار دیگر مهمترین تکیه گاههای فکری و عقیدتی مجاهدتهای جنبش عظیم ملی را که در گذشته نیز راهنما و پایگاههای همه ی مبارزات ملی و تحول بخش بوده است ، بعنوان اصول رهنمون کننده مبارزات آینده ناسیونالیستها که رزم همه ی ملت ایران است ، با شما در میان میگذاریم :


الف ــ ناسیونالیسم تکیه گاه شناخت موجودیت کمی و کیفی ملت ایران و راهنمای شناخت همه ی حقوق تاریخی و اجتماعی جامعه بزرگ ایرانی ، بعنوان یک پدیده تاریخی و اجتماعی بهم پیوسته و تجزیه ناپذیر میباشد.
ناسیونالیسم ایران ، پایگاههای موجودیت و وحدت ملی جامعه بزرگ ایرانی و میهن واحد و گسترده ی ایرانیان را بر ما می شناساند و هر مبارز ایران پرست را موظف به شناخت ، حمایت و حراست از این پایگاههای موجودیت و وحدت ملی مینماید.


از این دیدگاه است که دفاع از همه ی دست آوردها و تکیه گاههای فرهنگی ، فلسفی و مذهبی وابسته به جامعه بزرگ ایرانی از برترین رسالتها و وظایف ملی شناخته میشود و هم بدین سبب است که بزرگداشت آئین تشیع و دفاع از همه ی شیعیان جهان و حفظ حرمت پیشوایان دینی ، چونان وظیفه بزرگ ملی و حفظ موجودیت ملی بر چهره زندگی ملت ایران نقش می بندد.


از دیدگاه ناسیونالیسم ایران است که دفاع از همه ی تیره های قومی وابسته به ملت ایران ، بویژه کردها ، از روشها و هدفهای همیشگی و انصراف ناپذیر هر جنبش ایران پرست و هر عنصر معتقد به حفظ یگانگی و سرافرازی ملت بزرگ ایران میباشد.


کوتاه سخن آنکه ، ناسیونالیسم روشنگر شناخت حقوق ملت ایران ، تکیه گاههای حفظ موجودیت ملت ایران و راهنمای مبازرات ملی ، چه در پهنه ی سیاستهای داخلی یا منطقه ای و چه در پهنه ی سیاست جهانی ، بر ضد هرگونه دسیسه های استعماری و امپریالیستی است.


با الهام از ناسیونالیسم ایران است که برترین شعار مبازرات اجتماعی و ملی یعنی « وحدت ملی ایران » برابر ما قرار میگیرد و شرط قبول هرگونه مبارزه و کوشش تحول بخش این است که حفظ وحدت ملی جامعه بزرگ ایرانی ، حفظ یگانگی میهن بزرگ ایرانیان ، هدفی مقدس و انصراف ناپذیر فرا راه مبارزات و مبارزان باشد.


ب ــ قانون اساسی ، از سوئی نظام دیرین جامعه ایرانی را که همان نظام شاهنشاهی است ، در موضع و پایگاه قانونی بعنوان نظام مشروطه سلطنتی در بر گرفته است و از سوئی دیگر حقوق ملت ، اصل تفکیک قوا و اصل مهم حاکمیت ملی و اینکه قوای مملکت ناشی از اراده ملت می باشد و بالاخره حقوق و آزادیهای اجتماعی و فردی را در برگرفته و مشخص نموده است. قانون اساسی ایران ، برای استقرار و تحکیم نظم تاریخی و اجتماعی جامعه ایرانی ، دموکراسی را بعنوان طریقی که حاکمیت و اراده ی ملی اعمال گردد و قوای مملکتی را پایه ریزی کند ، پذیرا گردیده است.


طی بیش از هفتاد سال که از زمان وضع قانون اساسی میگذرد ، همواره از سوی خود کامگان و غارتگران حقوق عمومی ، از سوی ستمگران و متجاوزین به حقوق اجتماعی و فردی ، اصول و موازین قانون اساسی و بالاخره حدود و مرزهای دموکراسی مورد تهدید و دستبرد قرار گرفته است.


این توجیه نادرست و دور از حقیقت بوده و میباشد که : گسترش
دموکراسی و آزادیهای اجتماعی و فردی ، متضمن خطرات احتمالی برای موجودیت و وحدت ملی و نظام تاریخی و سیاسی جامعه ایرانی تلقی گردد .
دموکراسی و آزادی در این سرزمین ، تنها تهدید کننده غارتگریها و خودکامگیها میباشد و این حقیقتی است انصراف ناپذیر که باید به هرگونه غارتگری و خود کامگی در جامعه ی ایرانی پایان داده شود و تنها با تعمیم دموکراسی و استقرار آزادیهای اجتماعی و فردی بدانگونه که در قانون اساسی آمده است ، انجام این برنامه عظیم ملی ممکن تواند بود .


پ ــ طی دهه های گذشته تا کنون ، سیاستهای غارتگر خارجی و داخلی ، متجاوزین به حقوق ملت ایران ، گسترش روشهای غارتگرانه ، استثمار مردم ایران و بالاخره ایجاد تبعیض را ، چه بگونه ی وضع غیر عادلانه و چه ، بگونه ی اجرای تبعیض آمیز قوانین ، از موثر ترین شیوه های اعمال نظرات و امیال خود تشخیص داده اند . برای حفظ وحدت ملی ، برای رسیدن به هدفهای بزرگ ملی ، برای بسیج همه نیروهای ملت ایران معطوف به آرمانهای سرنوشت ساز ملی ، باید هـرگونه روشهای تبعیض آمیز ، روشهائی که عملا موجبات استثـمار هم میهنان ما را فراهم سازد ، روشهائی که موجب شود در آمد و ثروت ملی بطور غیر عادلانه میان مردم توزیع گردد ، ریشه کن شود.


باید متجاوزین بحقوق عمومی و بویژه متجاوزین به بیت المال مملکت بعنوان خطر ناکترین دشمنان جامعه ی ملی شناخته شوند و باید چنان نظامات قضائی و اداری مستقر گردد که متجاوزین به بیت المال مملکت ، بویژه آنها که در مقامات بالا و شامخ اداری و اجتماعی ، مرتکب چنین جنایاتی نسبت به جامعه ی ایرانی میگردند ، بمانند مقدمین علیه موجودیت و امنیت ملی مجازات گردند.


کوتاه سخن آنکه ، استقرار عدالت اجتماعی ، در ابعاد وسیع و صحیح آن ، هدف غائی جامعه متحول ایرانی و تحولات عظیم ملت ایران است .


در این زمینه است که در مورد بررسی و تعیین راه حلهای ناسیونالیسم اجتماعی برای استقرار عدالت اجتماعی در زمینه های اقتصادی و نظامات اداری از اصطلاح شناخته شده جامعه گرائی « سوسیالیسم » بعنوان وجه مشترک همه ی این تمایلات عدالتخواه نام میبریم . « جامعه گرائی » که صرفا بیان کننده آرمانهای استقرار عدالت اجتماعی در جامعه ملی است . « جامعه گرائی » که دور از دستبرد سیاستهای استعمارگر و انترناسیونالیست میباشد .


هم میهنان :
آنچه که بیان شد ، اصول مبارزات عظیمی است که نه تنها کوشندگان پان ایرانیست، بلکه بیگمان هر رزمنده ایران پرست و آزاده را در مسیر جنبش عظیم ملی قرار میدهد .
اصول و مبانی فکری و عقیدتی که مورد توضیح و توجیه قرارگرفت ، سه شعار هم آهنگ کننده مبارزات ملی و تحول طلب جامعه بزرگ ایرانی را بدین سان برابر ما قرار میدهد : وحدت ملی ــ قانون اساسی ــ عدالت اجتماعی .


ما پان ایرانیست ها ، معطوف به آرمانهای سه گانه و تکیه گاههای فکری و عقیدتی یاد شده در بالا ، مبارزات خود را دنبال میکنیم . اطمینان داریم که تنها ما پویندگان راه این مبارزه عظیم ملی نیستیم ، بلکه میلیونها مبارزان دیگر و میتوان گفت همه ی آزادگان و ایرانپرستان ، بسوی چنین آرمانهائی شامخ و افتخار آفرین در حرکت میباشند . ما نیز درکنار آنها و با آنها ، کوششها و مبارزات و مبارزات خود را دنبال میکنیم.


چنین مبارزه ای هم آهنگ از میلیونها زنان و مردان آزاده و میهن پرست است که جنبش عظیم ملی ایران را بسوی آرمانهای شامخ جامعه بزرگ ایران رهنمون خواهد شد.

 
فرستادن دیدگاه
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
 
دیدگاه کاربران :
تاکنون هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است !
    
 
کلمات کلیدی :    محسن پزشکپور    حزب پان ایرانیست    پان ایرانیسم
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 13 فروردين 1403