پیرامون رویدادهای غم انگیز آذربایجان، کردستان و گنبد کاووس
4 اردیبهشت 1358


هم میهنان :
اکنون که جامعه ی بزرگ ایرانی ، پس از انقلابی عظیم که طی آن دهها هزار تن از فرزندان این سرزمین به درجه ی شهادت نائل شدند ، میبایست بسوی آرمانهای آزادگی بخش و افتخار آفرین گام بردارد ، مواجه با مشکلات و مخاطراتی گردیده است که ایرانی آزاده و انقلابی را نگران و غمگین میسازد .
حوادث غم انگیزی که آذربایجان و کردستان ، گنبد کاوس و مناطق دیگر را در برگرفته است دسیسه های نابکارانه ی سیاستهای امپریالیستی و ضد ملی که آشکار و غیر آشکار میکوشند تا به جای وحدت و یگانگی جامعه ی بزرگ ایرانی ، آتش نفاق و اختلافات دروغین را شعله ور سازند اعلان نظرات کوته بینانه ی انحصار طلبی که حتی موضع قویم و استوار مراجع عالیقدر تقلید را مورد تعدی و اسائه ی ادب قرار میدهد ، اینها همه شواهد و نمونه هایی است که میبایست هر عنصر میهن خواه و انقلابی با نهایت روشن بینی سبب ها و انگیزه های ضد انقلاب را بشناسد و برای حفظ دست آوردهای انقلاب عظیم ملت ایران صادقانه کوشش و مجاهدت نماید.
حزب پان ایرانیست در چنین برهه ای خطیر از انقلاب ملت ایران ، بر این اعتقاد است که هرگاه بجای اعمال نظرهای شخصی و گروهی ، قبول طرز تفکر انقلابی و حاکمیت بسیط اجتماعی پذیرفته نشود ، هرگاه به این آرمان مقدس ملت ایران که اعمال دقیق حاکمیت ملی برای تعیین سرنوشت ملت ایران میباشد توجه نگردد ، بیگمان مخاطرات شدیدی آینده ملت ما را تهدید خواهد نمود که بروز چنین مخاطراتی آرزوی دشمنان ایران و نیروهای مخرب ضد انقلاب است .
بروز و ظهور چنین شرائط اجتماعی در بحبوحه ی مبارزات انقلابی ملت ایران ، که کسانی بخود رخصت دهند تا تروریسم را گسترش دهند ـ تا حربه ی زنگ زده ی اتهام را علیه سازمانهای سیاسی و اجتماعی مورد بهره برداری قرار دهند ـ تا حتی مقام شامخ معنوی و اجتماعی پیشوایان بزرگ مذهبی را مورد تعرض قرار دهند ، همه ی مبارزان میهن خواه و نبرد جویان انقلابی را دچار نگرانی و تشویش نموده است .
ملت ایران قــیام نموده است برای یگانگی ، برای اعمال حق حـاکمیت ملی ، برای دفاع از همه ی حقوق تاریخی ، سیاسی و اجتماعی خود که بحق در این منطقه از جهان دارد و میبایست داشته باشد . هرگونه روش و اقدامی که بخواهد بذر نفاق را در این سرزمین بزرگ پراکنده نماید هرگونه اقدامی که بخواهد ملت بزرگ ایران را از موضع مشخص هویت تاریخی ، فرهنگی و آن خارج نماید ، هر گونه اقدام و روشی که بخواهد بجای اعمال حق حاکمیت ملی ، اعمال نظرات فردی یا گروهی را جایگزین نماید ، اقدام و روشی است ضد انقلابی و معارض با اصول و رهنمودهای انقلاب عظیم ملت ایران .
بدین سبب ، در این شرائط خاص از تحولات جامعه ی بزرگ ایرانی ، حزب پان ایرانیست با محکوم نمودن اینگونه روشهای ضد انقلابی ، همه ی گروهها و نیروهای اجتماعی را بروشن بینی انقلابی و دوری جستن از هر گونه خود خواهی فردی و تشکیلاتی فرا میخواند .
تنها با اتکاء بر چنین بینش انقلابی و اعتقاد به یگانگی همه ی نیروهای جامعه ی بزرگ ایرانی است که انقلاب عظیم ملت ایران خواهد توانست دوران سازندگی را نیز با پیروزی به انجام برساند.


پاینده ایران
4 / 2 / 1358
حزب پان ایرانیست


 
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 22 دي 1399