پیرامون اشغال افغانستان به دست شوروی
9 دی 1358


هم میهنان
یکبار دیگر ، با یورش آشکار و اشغال فاشیستی کامل و برخی دیگر از مناطق کشور برادر و هم کیش ما افغانستان ، توسط نیروهای مهاجم شوروی ، نقاب از چهره توطئه های شوم و تجاوزکارانه ای که سیاست های ستمگرا بر قدرت ، برای نقض حاکمیت ملتها و بویژه بر ضد انقلاب های آزادگی بخش ، مردم این منطقه از جهان ، که انقلاب عظیم ملت ایران تکیه گاه قویم آن است طرح ریزی کرده اند ، برداشته شد .
همانگونه که همه ی مردم جهان آگاهی دارند ، از ماهها پیش ، حکومت های دست نشانده و تحمیلی بر افغانستان ، در جنگی آشکار با مردم آزاده و مسلمان این سرزمین قرارگرفتند . اما ، از آنجا که مبارزات مردم افغانستان ، هر بار توطئه های فاشیستی حکومتهای دست نشانده و حامیان خارجی آنرا در هم می شکست و از آنجا که نظام حکومتی ستمگر کابل برابر قیام مردم افغانستان ، در آستانه سقوط قطعی قرار گرفته بود ، بناگهان صدها تانگ و هزارها سرباز شوروی ، به شهر کابل هجوم آوردند و با کشتار هزاران تن از سربازان و افسران و دیگر نیروهای مقاوم مردم افغانستان ، عملا کابل را اشغال نمودند و حکومت دست نشانده ای را بنام دولت افغانستان بر مردم آن منطقه تحمیل نمودند .
آنچه بدنبال حوادث چند ماه گذشته ، سه روز پیش در افغانستان رخ داده چیزی جز اشغال آن منطقه توسط نیروهای مهاجم شوروی نیست . اشغال و کشتاری که خاطره ی غم انگیز حوادث مجارستان را در سال 1956 و حوادث خونبار اشغال چکسلواکی را در سال 1968 بخاطر میآورد . اما ابعاد اشغال افغانستان توسط نیروهای مهاجم شوروی تنها به سرزمین افغانستان پایان نمییابد این اشغال بیگمان حاکی از تباهی پنهانی همه ی سیاستهای متجاوز استعمارگر ، برای به بند کشیدن سرزمینهای این منطقه از جهان و قبل از هر چیز تهدید آشکار به حاکمیت و انقلاب عظیم ملت ایران است . بدین سبب ، حزب پان ایرانیست ، در موضع شناخت راستین وقایع ، با تائید آنچه که در اعلامیه وزارت خارجه ایران مبنی بر محکومیت دخالت افغانستان را توسط نیروهای مهاجم شوروی ، اقدامی ناقض اصل حاکمیت ملتها ، ناقض اصول صلح منطقه ای و جهانی و مهمتر آنکه تهدید آشکار به حاکمیت دیگر ملتهای منطقه میداند . حزب پان ایرانیست ، حادثه اشغال نظامی افغانستان را تنها بعنوان یک حادثه اتفاقی وعملکرد یکی از سیاستهای استعمارگر جهان نمی شناسد . حزب پان ایرانیست ، تجاوز آشکار نظامی شوروی را برافغانستان نتیجه توافق های قبلی و پنهانی سیاستهای استعمارگر شرق و غرب تلقی مینماید و آنرا بعنوان مقدمه و زنگ خطری تلقی مینماید تا با فراهم ساختن مقدماتی از این قبیل ، حاکمیت ملت ما و چه بسا دیگر ملتهای منطقه را مورد تعرض قرار دهند . بدین سبب است که حزب پان ایرانیست ، از همه ی گروهها و احزابی که خود را در صف مبارزات ضد استعماری میدانند ، میخواهد بانگ اعتراض خود را در مورد اشغال نظامی افغانستان که بطور قطع توطئه مشترک ابر قدرتها میباشد ، هر چه رساتر نمایند .
اشغال نظامی افغانستان توسط نیروهای مهاجم شوروی هرگز جدا از توطئه ها و تجاوزات امپریالیسم آمریکا و دیگر نیروهای استعمارگر جهان نیست . سکوت برابر چنین تجاوزی ، عدم ابراز عکس العمل مناسب و عدم توجه به ضرورت بسیج وسیع ملی و منطقه ای برابر چنین تهاجمی ، مستقیم و یا غیر مستقیم ، یاری دادن به امکان اجرای طرحهای تجاوزکارانه استعمار ، در منطقه و بخصوص یورش به حق حاکمیت ملت ایران میباشد . هر کس که به ایران اندیشه مینماید ، هر نیرو ، قدرت و گروهی که خود را به ملت ایران وابسته میداند و به سرنوشت انقلاب عظیم ملت ایران می اندیشد ، باید اشغال نظامی افغانستان را که توطئه مشترک همه ی سیاستهای استعماری است محکوم نماید .
اشغال نظامی افغانستان ، هشدار قاطعی است برای ملت ایران ، نسبت به حوادثی که چه بسا در روزهای نزدیک ، برای تجاوز به صلح و آرامش منطقه و حقوق ملت ایران رخ دهد .
ما همه باید ، هر چه سریع تر نزدیک بسیج ملی قرار گیریم .
ما همه باید ، باین تجاوز ظالمانه اعتراض نمائیم و برای دفاع از سرزمین و حق حاکمیت ملی خود ، آماده شویم . بیدار شویم ، اعتراض کنیم ، در بسیج سریع و همگانی ملی مشارکت نمائیم ، که آنچه در افغانستان گذشت ، زنگ خطر و تهدیدی است آشکار بر موجودیت و حاکمیت همه ی ملتهای منطقه و بویژه ایران .


حزب پان ایرانیست

9/10/1358

پاینده ایران


 
فرستادن دیدگاه
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
 
دیدگاه کاربران :
تاکنون هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است !
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 22 دي 1399