کشتار مردم

 پاینده ایران 

 
کشتار آگاهانه مردم
 
خیرگی و گستاخی حکمرانان حاکمیت دینی که از اتصال به الوهیت و از خود‌جانشین‌پنداریِ خدا سرچشمه می‌گیرد به جایی رسیده است که مصرف مازوت به جای گاز یا حتی گازوئیل در نیروگاه‌های برق تهران که سبب آلودگی کشنده هوا شده است را به گردن مردم می‌اندازند و مانند همیشه خود را معصوم جلوه می‌دهند. 
وزیر کشور نادان به مردم می‌گوید «صرفه‌جویی کنید تا مجبور به استفاده از مازوت نباشیم»! چنین سخن گستاخانه و بی‌پروا را چگونه می‌توان نشانه‌ای از حاکمیت تلقی کرد بجز آن‌که بگوییم این همه جسارت ضد مردمی را حاکمان از جانب خدا صاحب شده‌اند؟ دادستانی که می‌گفت اختیارات دادستان یک بند انگشت از اختیارات خدا کمتر است‌، اکنون معاون وی دستور مصرف مازوت در نیروگاه‌ها را صادر کرده است و سازمان محیط زیست می‌گوید «اراده‌ای برای رفع آلودگی هوای تهران وجود ندارد. آلودگی هوا تا ۸ درصد تلفات کرونا را بیشتر می‌کند.»
سبب نخستین تحریم‌ها که خود این حاکمیت است اکنون آنان را بی‌حیا کرده و هر جنایت و بی‌باری و بی‌خردی خود نسبت به زندگی مردم را به گردن تحریم‌ها می‌اندازند و اگر این بهانه نتیجه نداد با پررویی بی‌بدیل سبب نابسامانی‌‌ها را، خود مردم می‌دانند. از یک سو می‌گویند چون تحریم هست مازوت را نتوانسته‌اند صادر کنند و از سوی دیگر منت بر سر مردم می‌گذارند که اگر صرفه‌جویی کنید ما برمی‌گردیم و گاز یا گازوئیل را جایگزین می‌کنیم!
اتحاد دولت و قوه قضائیه در مصرف مازوت و در نتیجه کشتار آشکار و بی‌پروای مردم نشانه درماندگی و بیچارگی حاکمیت است. اگر دولتیان جنایت کنند باید قاضی آن‌ها را مجازات کند، اکنون هر دو علیه مردم جنایت می‌کنند.
استقرار حاکمیت ملی چنین ابلهانی را به زباله دان تاریخ فروخواهد افکند.
 
#پاینده_ابران
 
#ایران_بزرگ_آرمان_بزرگ_میخواهد 
 
@paniranist_party