افغانستان در دست طالبان!‌

 

باردیگر گروه ضد مردمی و تروریست طالبان که با اتکاء به توافق های خود با آمریکا در واپسین روزهای دولت پیشین آن کشور، و حمایت حاکمیت دینی خود را تجهیز و مسلح کرده است و  اقدام به تسخیر شهرهای افعانستان نموده و شهرها را یکی پس از دیگری به تصرف درآورده و به عادات قبلی خود یعنی کشتار مردم بی‌گناه، تحدید آزادی، تحقیر زنان و مبارزه با روشنگری و دانش را آغاز کرده است. 
حزب پان ایرانیست حرکت‌های مسلحانه و واپس‌گرای طالبان در افعانستان و کشتار آزادگان و روشن‌اندیشان و مردم عادی مخالف با طالبان را محکوم می‌کند و از همه خواهران و برادران آزاده خود در خراسان بزرگ حمایت می‌کند.
 
از سوی شورای عالی رهبری حزب پان‌ایرانیست
 
دکتر سهراب اعظم زنگنه
دبیر کل