دشمن در پل خداآفرین!

 

برندا_شیفر مشاور ارشد رئیس جمهور باکو، افسر ارشد اسرائیلی و طراح گسل سازی زبانی و قومی در آذربایجان با برنامه‌ریزی جمهوری باکو و اسرائیل در نقطه صفر مرزی پل خداآفرین حضور پیدا کرد و عکس یادگاری گرفت!‌ هیچیک از افرادی که اکنون با حداقل آرای مردم در مقام ریاست جمهوری یا شوراهای شهر برگزیده شده‌اند در گفتارهای خود اشاره‌ای به لزوم حراست از مرزهای کشور از خطر توطئه‌های دشمنان خاک ایران چه از سوی خاک اسلام! یا دولت فاشیست ترکیه یا اسرائیل یا طالبان نکردند و اساسا با چنین مسایل ملی و استراتژیک آشنایی ندارند. این اقدام افسر ارشد اسرائیل در شرایطی صورت می‌گیرد که آن کشور در حال احداث شهر هوشمند در زنگیلان در مرز جمهوری خاک اسلام است.
 
تنها راه نجات ایران استقرار حاکمیت ملی است.