اوست پایدار

 پاینده ایران 

 
اوست پایدار 
 
با تاسف بسیار درگذشت سرور بهمن زنگنه برادر گرامی سرور‌ دکتر سهراب اعظم زنگنه دبیر کل حزب پان ایرانیست را به خاندان زنگنه و  همه یاران پان ایرانیست تسلیت میگوئیم و برای روان تابناک زنده یاد بهمن زنگنه علو درجات و برای دکتر زنگنه، بانو زنگنه و دکتر سورنا زنگنه بردباری و تندرستی از درگاه پروردگار بزرگ آرزومندیم.
 
پاینده ایران 
 
از سوی شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست 
 
رسول رازی 
قائم مقام دبیرکل 
۹ تیر  ۱۴۰۰