سربریدن كانون وکلا

 از آغاز واقعه سال ۵۷ تاکنون متحجران و فرصت طلبان همواره علیه وکلا و کانون های وکلا توطئه چیده اند و این قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور را در خطر انحلال قرار داده اند.  یک نمونه آن ایجاد کانون موازی و زیر نظر قوه قضاییه است! نمونه دیگر تلقی کردن کانون های وکلا در زمره کاسب ها است! اکنون ضربه کاری دیگری به کانون وکلا با تصویب آیین نامه از سوی قوه قضائیه وارد شده است. آیین نامه ای که باید طبق نظر خود کانون وکلا تصویب شود و اساسا در شرایط موجود نیازی هم به آن نبود. اما در خلأ جابجایی روسای قوا، این آیین نامه تصویب شد و وکلا همانند کارمندان دولت تلقی شده اند. در فضای مجازی هم کنترل خواهند شد! 

قدرت یکدست در پی یکدستی تام و استقرار 
استبداد کمرشکن برای وکلا و نهادهای مدنی است.