پاینده ایران 

که گردون نگردد مگر بر بهی
بما  باز  گردد   کلاه  مهی

نوروز، یادگار پرارج نیاکان، و شراره فروزان فرهنگ ایرانزمبن، نشانی ز روزگاران یگانگی و سرافرازی ملت بزرگ ایران، بر همه یاران پان ایرانیست و مردم بزرگوار ایران و همه ایرانیان سراسر گیتی  پر سرور باد.

حزب پان ایرانیست برای همه ایرانیان سالی سرشار از تندرستی و سربلندی آرزو دارد. 

ایران سرفراز در جهان، جهان به ایران سرافراز.