آزادی جوانان حزب از بازداشتگاه اوین

شامگاه 26 دی ماه دو تن از جوانان پان ایرانیست، شاهین زینعلی و مهندس ساسان بهمن آبادی پس از 21 روز بازداشت از بازداشتگاه اوین آزاد شدند و با سرافرازی بیشتر، برای کوشش در راه آرمانهای میهن به آغوش حزب پان ایرانیست بازگشتند.