پاسداری از نشان ملی شیر و خورشید


هم میهنان

همانگونه که میلیونها زنان و مردان و دختران و پسران ایرانی آگاهی دارند نشان ملی و غرورمند و افتخار آفرین شیر و خورشید ، در درازای تاریخ تکوین فرهنگ و موجودیت ملت ایران شکل گرفت و بویژه از آنزمان که ملت ایران کیش مقدس اسلام را پذیرا شد و مبارزات میلیونها مردم یکتا پرست و آزاده این سرزمین در دوران درخشان سیاسی و فرهنگی « ایران پس از اسلام » متجلی گشت تمام این میراث فرهنگی سیاسی ملت ایران در نشان ملی گویای « شیر و خورشید » تجلی یافت . سپس طی چند صد سال این نشان ملی به عنوان نشان رسمی ملت بزرگ ایران در هر کجا که نامی از ایران بوده و بالاخره برروی درفش ملی ایران نقش بست . متاسفانه « مجلس خبرگان » درفش ملی ایران را بدون نشان تاریخی ، مردمی و ملی « شیر و خورشید » که خود مظهریست از مبارزات آزادگی بخش و ضد استعمار ملت ایران و نشانی است گویا از فرهنگ درخشان و نبردهای آزادگی بخش جامعه ی ایرانی مورد تایید قرار داد. از آنجا که نشان شیر و خورشید در هیچ زمان ، نه یک نشان دولتی بلکه یک نشان گویا ، پر توان و امید بخش جامعه ی بزرگ ایرانی بوده و هست ، از آنجا که هر ایرانی ، در هر کجای جهان که زیست می کند . از ژرفای وجود ، بانشان شیر و خورشید پیوندی ناگسستنی دارد ، از آنجا که حزب پان ایرانیست و هر ایران پرست آزاده و مبارز ، خود را برابر ملت و فرهنگ و سرزمین ایرانیان متعهد و پاسدار میداند ، از آنجا که صیانت دست آوردهای تاریخی و فرهنگی ملت ایران که بویژه نشان از هویت و امیدهای والای همه ی ایرانیان دارد ، وظیفه ای است انصراف ناپذیر ، حزب پان ایرانیست نشان ملی شیر و خورشید را زینت بخش درفش نهضت پان ایرانیسم می نمایند. باشد که بیاری خدای بزرگ و با هشیاری همه ی ایرانیان آگاه دل ، بار دیگر نشان شـیر و خورشید ، به عــنوان نشان رسمی هر ارگان وابسته به ملت بزرگ ایران ، بردرفش ملی ایران نقش بگیرد.

 

پاینده ایران

22/8/1358

حزب پان ایرانیست