چهره ها و شخصیت ها

دیرگامان

ابوالقاسم پورهاشمی

دوران ابتدایی و دبیرستان را در کنار محسن پزشکپور و محمدرضا عاملی تهرانی گذراندند و از دبیرستان یگانه تهران دیپلم گرفتند و استخدام وزارت راه شدند و همچنان فعالیتهای حزبی را دنبال می کردند. از سال 1337 تا سال 1347 به مدت ده سال مسئولیت حزب پان ایرانیست را در ساری و کل مازندران به عهده داشنتد و در انتخابات دوره بیست و دوم مجلس شورای ملی از ساری نامزد شدند. در سال 1342 به تهران منتقل شدند و بجای دکتر فریور مسئولیت پایگاه جنوب تهران را عهده دار شدند و تا زمان واقعه 22 بهمن 57 این مسئولیت را به عهده داشتند.


دکتر محمدعلی سجادیه (پیکار)


دکتر رضا طبیب (مهرداد)


مجید ضامنی

 

 

 

 


آرش خرسند


دکتر فرشید سیمبر


بانو پری بسترآهنگ

 در آغاز دهه سی به حزب پان ایرانیست پیوستند و از سوی شادروان دکتر حسین طبیب – مسئول وقت حزب پان ایرانیست در خوزستان – به عنوان مسئول دوشیزگان حزب در اهواز انتخاب شدند. در سال 1341 با ازدواج با دکتر عبدالرضا باستانی، یکی از خانواده های پان ایرانیستی را بنیان گذاردند.

در سال 1348 از سوی شادروان مهدی صفارپور – مسئول وقت حزب پان ایرانیست در خوزستان – به سمت مسئول بانوان اهواز برگزیده شدند.

ایشان هم اکنون مسئول سازمان بانوان حزب پان ایرانیست می باشند و از سوی دبیرکل حزب – بانو زهرا صفارپور – به عنوان مشاور دبیرکل انتخاب شده اند.


محمد جاوید

بانو یاسمن جاوید

 

 

 

 

 

بانو گلی کهفایی

 

درگذشتگان

دکتر حسین طبیب


دکتر اسماعیل فریور


مهدی صفارپور


رحیم گله دار


اشکان آسترکی


دکتر علی زرینه باف