گام به گام برای آشنایی با پان ایرانیسم
1392

 

" ای ایران" " گر آتش بارد به پیکرم
جز مهرت در دل نپروروم"

 

 


گام به گام برای :
آشنایی با پان ایرانیسم

 

  گردآوری و تنظیم به کوشش دکتر سهراب اعظم زنگنه

 

 

"بنام خداوند جان و خرد "

پاینده ایران
ترتیب مقالات :
پیشگفتار
1) سر آغاز
2) پان ایرانیست ها چه می گویند ؟
3) جهان به ناسیونالیسم آگاه می گراید
4) مبانی پان ایرانیسم
5) خلاصه ای از اقتصاد ناسیونالیستی
6) سندیکا از دیدگاه ناسیونالیسم
7) سخنان رهبر حزب پان ایرانیست
8) منشور نیرومندی ملت بزرگ ایران
9) فرمان رئیس
10) سرود ای ایران
11) هفت پیمان

 

 

 

 

 

بنام خداوند جان و خرد


پیشگفتار
پاینده ایران
بعد از برگزاری کنگرۀ هفتم که با حمایت و تائید سرورمحسن پزشکپور رهبر فنا در آرمان حزب پان ایرانیست و نهضت پان ایرانیسم ، پان ایرانیستها مجدداً شیوۀ رهبری دسته جمعی برای اداره حزب را برگزیدند من نیز به عضویت شورای عالی رهبری 7 نفره حزب پان ایرانیست برگزیده شدم و در حالیکه کوششهای حزب با اقبال ایرانپرستان و بویژه نسل جوان روبرو شد ، برای آشنایی سریع تر و فشرده تر آنان با اندیشه های اهورائی و رهائی بخش پان ایرانیسم که خواستار یگانگی و نیرومندی ایرانیان می باشد از میان جزوها و نشریه ها و کتابهای حزبی به جمع آوری و تکثیر دائمی گروهی از آنها که طبق تجربۀ شخصی حداقل های لازم برای درک آرمانها و اهداف و معیارهای پان ایرانیستی را دارا بودند پرداختم و از هواداران و دوستداران نهضت مطالعه و یادگیری آنها را درخواست می کردم و توصیه می کردم که پرسش های ناشی از این مطالعه را که برایشان پیش می آید و یا مطالبی را که نیاز بیشتری برای توضیح آنها احساس می کنند با من و یا دیگر رهبران و مسئولین مطرح نمایند تا با توضیح و تشریح بیشتر و پاسخ ما درکی واقعی از پان ایرانیسم و راه آن پیدا کنند و بتوانند در برخورد با مسائل و حوادث روز ایران و جهان محک و معیار بی خطای پان ایرانیسم را برای یافتن حقایق پشت پردۀ ماجراها و درک درست و حلاجی آنها و یافتن مسیر حرکت فکری و اجتماعی و سیاسی حزب پان ایرانیست و خودشان به سوی روشنائیها و سرافرازیهای ایران فردا ، بدست آورند ، بعدها حتی خلاصۀ برخی از آن جزوه ها و نشریه ها و کتابها را به صورت پرسش و پاسخ های دستی هم در اختیار جوانان پان ایرانیست قرار دادم که شاید به خواست اهورای ایرانزمینیان فرصتی هم برای تنظیم و تکثیر بیشتر آنها بدست آورم .


در گذر این سالها بر آن شدم جزوه ها و نشریات و کتابهای مزبور را که هر کدام در قد و قواره ای جداگانه در اختیارم بودند و مرتباً تکثیر می شدند با تنظیمی دوباره به صورت یک کتاب کلی تهیه و دراختیار دوستداران ایران بزرگ و ایرانیان قرا ردهم ، بدیهی است همانگونه که بیان شد این مجموعه حداقلی است برای آشنائی با پان ایرانیسم و حزب پان ایرانیست و عاشقان و کوشندگان راه سرفرازی ایران و ایر%:.7-D9�یان لازم است که با مطالعۀ گستردۀ تاریخ راستین ملت بزرگمان و آشنائی و درک همه جانبۀ فرهنگ و ادبیات انسانی ایرانیان و معارف و ذخائر بی همتای اندیشه ایرانی هر روز بر توانائیهای خود در خدمت به ایران و ایرانی بیفزایند و یقین داشته باشند که شناخت و عشق و خدمت به ایران و ایرانی بدون تردید خدمت و عشق به همۀ انسانها و مفید و موثر بودن در سرنوشت زیبا و شایسته انسان ها درهمۀ زمانها خواهد بود .


پاینده ایران وبا آرزوی بهروزی همیشگی نسل جوان و نسل های آینده ایران و همۀ نیک سرشتان جهان.


دکتر سهراب اعظم زنگنه
عضو شورایعالی رهبری حزب پان ایرانیست و
دبیر کل سابق
دیماه 1391

 

 
 
کلمات کلیدی :    پان ایرانیسم    آشنایی با پان ایرانیسم    حزب پان ایرانیست    سهراب اعظم زنگنه   
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 22 دي 1399